Pokajania otwórz mi bramy, Dawco Życia

Sława Otcu i Synu i Swiatomu Duchu:
Pokajanija otwierzi mi dwieri, Żyznodawcze,
utrieniujet bo duch moj ko chramu swiatomu Twojemu,
chram nosiaj tielesnyj wies oskwiernien;

no jako Szczedr oczysti błahoutrobnoju Twojeju miłostiju.
I nynie i prisno i wo wieki wiekow, amiń:
Na spasienija stiezi nastawi mia, Bohorodice,
studnymi bo okalach duszu hriechmi
i w lenosti wsie żytije moje iżdich;
no Twoimi molitwami izbawi mia ot wsiakija nieczystoty.
Pomiłuj mia, Boże, po wielicej miłosti Twojej
i po mnożestwu szczedrot Twoich oczysti biezzakonije moje!
Mnożestwa sodiejannych mnoju lutych pomyszlaja okajannyj,
triepieszczu strasznaho dnie sudnaho,
no nadiejasia na miłost’ błahoutrobija Twojeho,
jako Dawid wopiju Ti:
pomiłuj mia, Boże, po wielicej Twojej miłosti.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:
Pokajania otwórz mi bramy, Dawco życia,
tęskni bowiem duch mój do świętego przybytku Twego,
przybytek cielesny nosząc cały zbezczeszczony;
lecz jako Szczodry oczyść go z litościwego miłosierdzia Twego.
I teraz i zawsze i na wieki wieków, amen:
Na zbawienia ścieżki skieruj mnie, Bogurodzico,
strasznymi bowiem skalałem duszę grzechami
i w lenistwie całe moje życie spędziłem;
lecz przez Twoje modlitwy wybaw mnie od wszelkiej zmazy.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego
i według mnóstwa szczodrości Twoich oczyść mnie z nieprawości mojej.
O mnóstwie dokonanych przeze mnie złych czynów myśląc nieszczęsny,
drżę przed strasznym dniem sądu,
jednak pokładając nadzieję w miłosierdziu litości Twojej,
jak Dawid wołam do Ciebie:
zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.

 ***
Liturgią zaczął kierować postny Triodion, a wraz z nim nieustanne wezwanie do pokajania, pokuty, metanoi, nawrócenia. Powyższy hymn usłyszeliśmy na Całonocnym Czuwaniu minionej soboty po raz pierwszy, ale będzie nam jeszcze towarzyszył przez długi czas. Warto się wsłuchać, kontemplować i… pokajać się, skoro Wielki Post świta.

Niechaj milczy wszelkie ciało

Od XVIII do XX wieku anglikanie bardzo żywo interesowali się prawosławiem oraz myślą Ojców Greckich. Owocem tego były liczne teologiczne prace, pisma Wesleya i niezliczone hymny – tłumaczenia z greki. Myśl prawosławna wlała się wtedy szerokim strumieniem do protestantyzmu, nawet jeśli nie w czystej formie. Już długi czas temu natknąłem się w internecie na utwór Let all mortal flesh keep silence w aranżacji E. Bairstowa, teraz się nim podzielę. Ale wcześniej wypada wyjaśnić co to za hymn. Otóż jest to hymn pochodzący z Liturgii św. Jakuba, brata Pańskiego, z Jerozolimy – Liturgii bardzo starożytnej. Śpiewany jest on przy Wielkim Wejściu, tj. wniesieniu Darów na ołtarz, co oznacza, że odpowiada funkcjonalnie słynnemu hymnowi cherubińskiemu w Liturgii św. Jana Chryzostoma. Angielskie tłumaczenie tekstu jest bardzo wierne, a wykonanie wyśmienite i – jak mi się zdaje – prawdziwie godne Liturgii, nie ustępujące słynnym prawosławnym kompozytorom (Czajkowski, Rachmaninow, Czesnokow i in.). Zapraszam zatem do słuchania, poniżej polskie tłumaczenie nagrania (różni się nieznacznie od polskiego przekładu Liturgii św. Jakuba, który można znaleźć tutaj).

Niechaj milczy wszelkie ciało
i stoi z bojaźnią i drżeniem,
niech wzniesie się ponad wszelką ziemską myśl.
Bowiem królów Król i panów Pan,
Chrystus, nasz Bóg,
przybywa by być naszą ofiarą
i by dać siebie na pokarm wiernym.
Przed nim kroczą chóry aniołów
ze wszelką zwierzchnością i mocą,
cherubini wieloocy i skrzydlaci serafini,
kryjący swe twarze, wołając tryumfalnie hymn:
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Dream Isaiah Saw

  Poniżej znajduje się pieśń, którą znalazłem jakiś czas temu. Jest dla mnie bardzo poruszająca chyba głównie dlatego, że bardzo dobrze oddaje nadzieje wyrażone w Piśmie. A teraz w świetle Adwentu jest bardzo na czasie.
Nagranie nie jest najlepsze, ale wykonanie najlepsze jakie słyszałem, tłumaczenie tekstu moje i koślawe.

Dream Isaiah Saw
Wizja Izajasza

Lions and oxen will sleep in the hay,
leopards will join with the lambs as they play,
wolves will be pastured with cows in the glade,
blood will not darken the earth that God made.
Lwy i woły będą spać razem w sianie,
lamparty przyłączą się do jagniąt w ich zabawie,
wilki będą paść się z krowami na polanie,
krew nie splami już ziemi stworzonej przez Boga.
Little child whose bed is straw,
take new lodgings in my heart.
Bring the dream Isaiah saw:
life redeemed from fang and claw.
Dziecię złożone na słomie,
zajmij na nowo mieszkanie w mym sercu.
Spełnij wizję Izajasza:
życie odkupione z kłów i szponów.
Peace will pervade more than forest and field:
God will transfigure the Violence concealed
deep in the heart and in systems of gain,
ripe for the judgment the Lord will ordain.
Pokój rozszerzy się bardziej niż lasy i pola:
Bóg przeobrazi Przemoc ukrytą
głęboko w sercu i systemach wyzysku,
dojrzałych do sądu, który zarządzi Pan.
Little child whose bed is straw,
take new lodgings in my heart.
Bring the dream Isaiah saw:
justice, purifying law.
Dziecię złożone na słomie,
zajmij na nowo mieszkanie w mym sercu.
Spełnij wizję Izajasza:
sprawiedliwość, oczyszczające prawo.
Nature reordered to match God’s intent,
nations obeying the call to repent,
all of creation completely restored,
filled with the knowledge and love of the Lord.
Przyroda uporządkowana według Bożego zamiaru,
narody posłuszne wezwaniu do pokuty,
całe stworzenie zupełnie odnowione
wypełnione poznaniem i miłością Pana.
Little child whose bed is straw,
take new lodgings in my heart.
Bring the dream Isaiah saw:
knowledge, wisdom, worship, awe.
Dziecię złożone na słomie,
zajmij na nowo mieszkanie w mym sercu.
Spełnij wizję Izajasza:
poznanie, mądrość, uwielbienie, podziw.