Ordo Divini Sacrificii oraz Czyn Missy

  Przekopując internet natknąłem się na dwa ciekawe pliki. Pierwszy to tłumaczenie Liturgii św. Jana Chryzostoma na łacinę [PDF 143 KB] dokonane najwyraźniej przez Erazma z Rotterdamu. Drugi to tłumaczenie mszy trydenckiej na język cerkiewno-słowiański [PDF 755 KB], autor nie jest podany. Pierwszy plik jest niestety mało przejrzyście sformatowany. Nie miałem jeszcze okazji dokładnie porównać tłumaczeń z oryginałami, jedyne co zwróciło moją uwagę to tekst mszy trydenckiej jest zmieniony w Kanonie. Oryginalny tekst mówi:

In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta Catholica quam pacificare, custodire, adunare, et regeredigneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N. et omnibus orthodoxis, atque Catholicae et Apostolicae fidei cultoribus. 

Składamy Ci je przede wszystkim za Kościół Twój Święty, powszechny: racz Go obdarzyć pokojem, strzec, jednoczyć i rządzić Nim na całym okręgu ziemskim, wraz ze sługą Twoim Papieżem naszym N., i Biskupem naszym N., i ze wszystkimi prawowiernymi powszechnej i apostolskiej wiary wyznawcami.

Natomiast w podanym pliku stoi (str. 24):

in primis, quæ tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre, et régere dignéris toto orbe terrárum: una cum fámulo tuo Patriárcha nostro N. et Antístite nostro N. et ómnibus orthodóxis, atque cathólicæ et apostólicæ fídei cultóribus. 

pierwieje jeże tiebie prinosim za Cerkow twoju swiatuju kafoliczeskuju: juże umiriti, chraniti, sojedniti i stroiti błahowoli wo wsiej wsielennej: kupno s rabom twoim Patriarchom naszym N. i episkopom naszym N. i so wsiemi prawosławnymi kafoliczeskija i apostolskija wiery dielatieli.

Krótko mówiąc tekst dostosowany do chyba prawosławnej eklezjologii. Ogólnie czytanie tego to ciekawe doświadczenie.

–Kamil M.